Utenlands­behandling

Rett til behandling i utlandet

Pasienter som ikke kan få nødvendig behandling i Norge, kan ha rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1b, 5. ledd.

Vilkårene er:

  1. Pasienten må ha rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
  2. Det finnes ikke et adekvat tilbud for pasientens tilstand i Norge

Pasienten har ikke rett til behandling i utlandet hvis det finnes et adekvat og forsvarlig behandlingstilbud for pasientens tilstand i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Dette gjelder selv om det tilbys behandling etter andre metoder i utlandet.

Lang ventetid på behandling gir heller ikke rett til behandling i utlandet etter denne ordningen. Eksperimentell eller utprøvende behandling blir som hovedregel ikke dekket.

 

Kontaktinformasjon kontor for utenlandsbehandling

Hvem kan søke?

Det er vanligvis sykehuslegen som søker, men også fastlege, pasient eller andre med fullmakt fra pasienten kan søke om behandling i utlandet.

Det er mulig å søke om refusjon av utgifter i etterkant av behandling, men det anbefales å søke på forhånd. Hvis ikke risikerer pasienten å måtte dekke alle kostnader til behandling, reise og opphold selv. Pasienten vil i slike tilfeller heller ikke ha rett på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ved feilbehandling.

Ved avslag på søknad har pasienten rett til å klage til den nasjonale Helseklage, det nasjonale klageorgan for helsetjenesten ( tidligere Klagenemnda for behandling i utlandet).

Søknadsskjema

Kontor for utenlandsbehandling i Helse Midt-Norge har ansvar for behandling av søknader fra pasienter som er folkeregistrert i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Vi ber om at vedlagte søknadsskjema blir brukt. Les også rettledningen:

Last ned søknadsskjema (PDF)

Fyll ut PDF-skjemaet elektronisk og send signert papirutskrift og vedlegg til:

Kontor for utenlandsbehandling
Fagavdelingen
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Kontaktinfo øvrige helseregioner

Utenlandsbehandling Helse Sør-Øst og Helse Nord

Utenlandsbehandling Helse Vest

Andre ordninger som kan gi dekning av behandling i utlandet

 

Refusjon av utgifter til behandling i EØS- området:

Informasjon fra HELFO

Informasjon fra helsenorge.no

Behandlingsreiser til utlandet (Oslo Universitetssykehus)

 

 

Strålebehandling med protoner i utlandet

De regionale helseforetakene har inngått avtale med to sentra i USA og tre i Europa om strålenehandling med protoner. Norske pasienter som oppfyller indikasjon kan her få gjennomført protonbehandling.

Indikasjon

Protonterapi er særlig aktuelt for barn som skal ha kurativ strålebehandling. Teknologien kan også benyttes ved stråling nær kritiske organ uansett alder.

Avtalene med sentra i utlandet skal bidra til at pasienter som trenger det, nå skal få tilbud om protonterapi som kurativ stålebehandling når det er indikasjon for det.

Utvelging av pasienter

For pasienter bosatt i Møre og Romsdal og Trøndelag skal St. Olavs hospital gjøre den faglige utvelgelsen av pasienter som er aktuelle for protonterapi i utlandet
Kontor for utenlandsbehandling ved St. Olavs hospital vil håndtere de praktiske sidene rundt behandlingen i utlandet, som valg av behandlingssted og koordinering av reise og opphold.

Ta kontakt

Avdelinger som har pasienter bosatt i ett av de tre fylkene som er aktuelle for protonterapi i utlandet kan kontakte:

  • St. Olavs hospital, telefon 72 57 30 00
  • Voksne pasienter: Kreftklinikken, telefon 72 82 58 00/72 82 58 01, e-post post.kreft@stolav.no
  • Barn: Barne- og ungdomsklinikken ved overlege Kristin Solem, telefon 72 57 30 00, epost post.barn@stolav.no
  • Kontor for utenlandsbehandling kan kontaktes for mer informasjon og veiledning om henvisning og andre praktiske forhold på telefon 72 57 12 44. 

 

 

 

Lovverk og årsrapporter

Fant du det du lette etter?